Writing an essay about life in Japan

Writing an essay about life in Japan

Hello everyone! In this post, Learn Japanese Daily will introduce to you the lesson: Writing an essay about life in Japan. Let’s start!

Writing an essay about life in Japan

The essay below has about 1500 words. It is written by an international student in Japan.

Opening

日本に来てから、もう四年半になりました。
Nihon ni kite kara, mou yonnen han ni narimashita.
It has been four and a half years since I came to Japan.

何時の間にか時間は流れてしまったようです。
Itsunomanika jikan wa nagarete shimatta you desu.
It seems that the time passed before I realized it.

この間に、苦しい闘いがあり、酸っぱく、甘く、苦しく、楽しい味がそこには揃っていて、本当にいろいろ体験してきました。
Kono aida ni, kurushii tatakai ga ari, suppaku, amaku, kurushiku, tanoshii aji ga soko ni wa sorotte ite, hontouni iroiro taiken shite kimashita.
It was a bitter struggle at that time. I have really experienced all the sour, sweet bitter and pleasant tastes in it.

Writing an essay about life in Japan

Body

四年前の私は、まったく知らない異国にやってきて、生活を始めました。
Yonenmae no watashi wa, mattaku shiranai ikoku ni yattekite, seikatsu wo hajimemashita.
Four years ago, I came to a foreign country that I never knew before and started a new life.

周りは、私にとってはすべて目新しいもので、これまで経験もしたことのないものばかりでした。
Mawari wa, watashi ni totte wa subete meatarashii mono de, kore made keiken mo shita koto no nai mono bakari deshita.
The surroundings are all new to me and I have never been experienced them before.

最初一年間、初めての留学生活は家族や友達と離れての寂しさもありましたが、日本での生活に早く慣れなくてはならないと必死に日本語を勉強しました。
Saisho ichinenkan, hajimete no ryuugaku seikatsu wa kazoku ya tomodachi to hanarete no sabishisa mo arimashitaga, Nihon de no seikatsu ni hayaku narenakute wa naranaito hisshi ni nihongo wo benkyou shimashita.
For the first year, my first time studying abroad sometimes made me feel lonely because of living away from my parents and friends. But I must get used to life in Japan, so I studied Japanese desperately.

授業のため、名古屋大学の鶴舞と東山キャンパスの間をほぼ毎日通っていました。
Jugyou no tame, Nagoya daigaku no Tsurumai to Higashiyama kyanpasu no ma wo hobo mainichi kayotte imashita.
I went back and forth between the Tsurumai and Higashiyama campuses of Nagoya university almost everyday for classes.

ほかの時間もほとんど図書館で過ごしていました。
Hoka no jikan mo hotondo toshokan de sugoshite imashita.
And I spent most of my time in the library.

その結果、苦労のかいがあって、なんとか困難を無事に解決することができるようになりました。
Sono kekka, kurou no kai ga atte, nantoka konnan wo buji ni kaiketsu suru koto ga dekiru you ni narimashita.
As a result, it was worth the effort, I could solve the difficulties safely.

日本語が少し上手になってくるにつれ、友達も増えてきました。
Nihongo ga sukoshi jouzu ni natte kuru ni tsure, tomodachi mo fuete kimashita.
As my Japanese was improved a little, I had more friends.

その時は、今まで感じたことがなかったような満足感がありました。
Sonotoki wa, imamade kanjita koto ga nakatta youna manzoku-kan ga arimashita.
At that time, I had a sense of satisfaction that I had never felt before.

二年目に入ると、試験に受かって、名古屋大学医学研究科の大学院生となり、医学について本格的な修練が始まりました。
Ninenme ni hairu to, shiken ni ukatte, Nagoya daigaku igaku kenkyuu-ka no daigakuinsei to nari, igaku ni tsuite honkaku-tekina shuuren ga hajimarimashita.
In the second year, I took the exam and became a graduate student at the Graduate School of Medicine of Nagoya university. And my full-scale training on medicine began.

それから数年間に、私はMRIに関する研究をし、世界に最先端な画像診断装置に触れ、母国では体験できないMRSやfMRIなど様々な知識を修得することができました。
Sorekara suunenkan ni, watashi wa MRI ni kansuru kenkyuu wo shi, sekai ni saisentan na gazoushinda souchi ni fure, bokokude wa taiken dekinai MRS ya fMRI nado samazamana chishiki wo shuutoku suru koto ga dekimashita.
In the next few years, I studied MRI, touched the latest diagnostic imaging equipment in the world, and acquired various knowledge about MRS or MRI that I could not experience in my home country.

そのうち、恩師からの学問の指導や、経済的な援助、教室の先生方々からの励ましをいただき、多くの日本の人々に暖かく受け入れていただいて、研究を順調に進めることができました。
Sono uchi, onshi kara no gakumon no shidou ya, keizai-tekina enjo, kyoushitsu no sensei katagata kara no hagemashi wo itadaki, ooku no Nihon no hitobito ni atatakaku ukeirete itadaite, kenkyuu wo junchou ni susumeru koto ga dekimashita.
During that time, I received encouragement from the teachers, and academic guidance and financial assistance from my former teacher. Many Japanese people accepted me warmly and I was able to proceed with my research smoothly.

今年には無事に論文を発表することができました。
Kotoshi ni wa buji ni ronbun wo happyou suru koto ga dekimashita.
I was able to present my paper safely this year.

来年の三月は、博士課程の修了の予定ですが、研究テーマの終了でなく、画像診断、特にMRIに関連する研究を続けてゆこうと思っています。
Rainen no sangatsu wa, hakushikatei no shuuryou no yotei desu ga, kenkyuu teema no shuuryou denaku, gazoushinda, tokuni MRI ni kanren suru kenkyuu wo tsudzukete yukou to omotte imasu.
In March of next year, I plan to complete the doctoral course, but the research theme is not completed. So I intend to continue studying diagnostic imaging, especially MRI.

日本に来て、一人暮らし時の孤独感、言葉が通じない時の困惑感、経済的困苦の不安感、研究途中で襲う挫折感を時々感じることがあり、それに対し、明るく振り舞い、前向きで、人を助けたりしていくうちに、自分が何とかなりそうな気分がしてきました。
Nihon ni kite, hitorigurashi toki no kodoku-kan, kotoba ga tsuujinai toki no konwaku-kan, keizai-teki konku no fuan-kan, kenkyuu tochuu de osou zasetsu-kan wo tokidoki kanjiru koto ga ari, sore ni taishi, akaruku furi mai, maemukide, hito wo tasuke tari shite iku uchi ni, jibun ga nantoka nari-souna kibun ga shite kimashita.
When coming to Japan, I sometimes feel lonely when living alone, feel embarrassed when I can’t understand Japanese, feel anxious about financial hardships, and feel frustrated during my research. In contrast, I had a feeling that I would somehow manage it while helping people with positivity and cheerfulness .

日本に来て良かったという気持ちをずっと持っています。
Nihon ni kite yokatta to iu kimochi wo zutto motte imasu.
I always feel good to come to Japan.

知識を修得しただけでなく、名古屋大学や様々な国際交流協会のおかげで、私はいろいろな交流活動に参加するようになりました。
Chishiki wo shuutoku shita dake denaku, Nagoyadaigaku ya samazamana kokusai kouryuu kyoukai no okage de, watashi wa iroirona kouryuu katsudou ni sanka suru you ni narimashita.
Not only did I gain knowledge, but thanks to Nagoya university and various international exchange associations, I was able to participate in various exchange activities.

春には花見、秋には紅葉を見に行ったり、日本人と一緒にスキー旅行やキャンプもしたりすることにより、日本らしい文化を接触し、日本は世界で最も優れた国だということの理由を少しずつ分かってきました。
Haru ni wa hanami, aki ni wa kouyou wo mi ni ittari, nihonjin to issho ni sukii ryokou ya kyanpu mo shi tari suru koto ni yori, Nihonrashii bunka wo sesshoku shi, Nihon wa sekai de mottomo sugureta kunida to iu koto no riyuu wo sukoshi zutsu wakatte kimashita.
By going to see cherry blossoms in spring, autumn leaves in autumn, going on a ski trip or going camping with Japanese people, and coming into contact with Japanese culture, I gradually understood why Japan is the best country in the world.

日本に四年間住んでみて、私は信じられないほど和食が好きになりました。
Nihon ni yon-nenkan sunde mite, watashi wa shinji rarenai hodo washoku ga suki ni narimashita.
After living in Japan for 4 years, I can’t believe that I have started to like Japanese food.

和食というのは、自然な味を重視していて、新鮮な物をそのまま食べると自然な味が一番美味しいことです。
Washoku to iu no wa, shizen na aji wo juushi shite ite, shinsenna mono wo sonomama taberu to shizenna aji ga ichiban oishii kotodesu.
Japanese food emphasizes the natural taste, and when we eat fresh food, we will see that the natural taste is the most delicious.

生のものを食べると、水や空気や緑といった自然の恵みが感じられ、これが和食の本当のおいしさではないかと思います。
Nama no mono wo taberu to, mizu ya kuuki ya midori to itta shizen no megumi ga kanji rare, korega washoku no hontou no oishi-sade wanai ka to omoimasu.
When eating raw food, we can feel the blessing of nature such as water, air and green. I think this is the real deliciousness of Japanese food.

そう思うようになってから、日本の料理を楽むようになってきました。
Sou omou you ni natte kara, Nihon no ryouri wo tanoshimu you ni natte kimashita.
Since I come to think that way, I have started to enjoy Japanese dishes.

A paragraph about life in Japan

Ending

私は生まれてから、母国の両親や家族,それを取り巻く人々や町などに育まれ、身近な人や町に対して優しい心情を抱きました。
Watashi wa umarete kara, bokoku no ryoushin ya kazoku, sore wo torimaku hitobito ya machi nado ni hagukumare, midjikana hito ya machi ni taishite yasashii shinjou wo dakimashita.
Since I was born, I have nurtured by my parents and my family in my home country, and the people and cities around me. I have in my heart the love of those cities and those familiar people.

そして四年半前から日本に来て、名古屋大学医学部放射線科の日本人の先生方から、臨床的医学研究の修練を受け、自分の長年の念願、研究生涯の最初の一歩を踏み出しました。
Soshite yonnenhan mae kara Nihon ni kite, Nagoya daigaku igakubu houshasen-ka no nihonjin no senseigata kara, rinshou-teki igaku kenkyuu no shuuren wo uke, jibun no naganen no nengan, kenkyuu shougai no saisho no ippo wo fumidashimashita.
And I came to Japan four and a half years ago. I received training in clinical medical research from Japanese teachers at the Radiology Department of Nagoya University Medical School, and took the first steps of my long-time research life and my desire.

そこで、日本の文化、教育に触れ、視野が広げられ、自分も徐々に成長してきました。
Sokode, nihon no bunka, kyouiku ni fure, shiya ga hiroge rare, jibun mo jojoni seichou shite kimashita.
And then I came into contact with Japanese culture and education, broadened my horizons, and gradually grew up.

この自分の成長、育成に大きな役割を果した町、人々は私にとって第二の故郷になりました。
Kono jibun no seichou, ikusei ni ookina yakuwari wo hatashita machi, hitobito wa watashi ni totte daini no furusato ni narimashita.
The cities and people here play a major role in my growth and development. This place is like my second home.

私の胸の中に、日本人への感謝の気持ちが一杯あります。
Watashi no mune no naka ni, nihonjin e no kanshanokimochi ga ippai arimasu.
I have a lot of gratitude to Japanese people in my heart.

長い間大変お世話になりました。心から感謝を申し上げます。
Nagaiai taihen osewaninarimashita. Kokorokara kansha wo moushiagemasu.
I have received a lot of help. I would like to express my sincere gratitude.

Note when writing a paragraph about life in Japan

You can write about life in Japan as an international student. Try to recall what you have experienced, what you have learned, what you did while living in Japan. Then make an outline and develop the detailed content. You can refer to the following outline:

Opening:

How long have you been to Japan? (Why did you come to Japan?), Express your feelings about life in Japan.

Body:

Write about what you have experienced, events happened in Japan, people you have met, difficulties and advantages, what you have learned, how you grew up. Among the people you have met, who are you most impressed with? You should express your feelings about those events.

Ending:

Express your feelings, thoughts about life in Japan.

Above is : Writing an essay about life in Japan. Hope this post can help you improve your writing skills. Wish you all good study.

Stay with us on :
Facebook - Twitter - Pinterest - Reddit

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!