Learn to read Japanese newspaper on Environment

Learn to read Japanese newspaper on Environment

In the previous posts, you have learned to read Japanese newspaper on Economy, Politics, Society and Sports with Learn Japanese Daily. In this post, we would like to introduce you to the new topic which is the common concern of the whole humanity: Learn to read Japanese newspaper on Environment. Let’s start!

 

Learn to read Japanese newspaper on Environment

Instruction

In order to read Japanese articles on topic: Environment, you can go to Japanese online newspapers such as: Mainichi shinbun, Yahoo! ニュース, NHK News… and select categories 環境 (Kankyou – Environment).

In addition to the popular newspaper websites above, in order to practice reading more in-depth news, you can go to Kankyou Business – an online newspaper specializing in the field of environment – energy.

How to practice reading: just like the previous posts, you should skim the article to get the main idea first, then note down the unknown words and unknown sentences and look up the dictionary to clarify the meaning of each sentence. With the grammar structures that you have not learned yet, skip it to avoid disturbing knowledge.

Vocabulary on environment in Japanese newspapers

地球温暖化 (Chikyuuondanka) : global warming

気候変動 (Kikou hendou) : climate change

温室効果 (Onshitsu kouka) : greenhouse effect

環境対策 (Kankyou taisaku) : environmental measure

汚染 (Osen) : pollution

プラスチックごみ (Purasuchikku gomi) : plastic waste

プラスチックごみの削減 (Purasuchikku gomi no sakugen) : reducing plastic waste

使い捨てプラスチック (Tsukaisute purasuchikku) : single-use plastics, disposable plastics

レジ袋 (Rejibukuro) : (disposable) shopping bag, carrier bag

プラ製品 (Puraseihin) : plastic products

再生したバッグ (Saisei shita baggu) : recycled bag

エコバッグ (Eko baggu) : eco-friendly bag

リサイクル用プラスチック (Risaikuruyou purasuchikku) : recycled plastic

省エネ (Shouene) : energy conservation

再エネ (Saiene) : re-energy

排出する (Haishutsu suru) : discharge

適正に処理される (Tekisei ni shorisareru) : be properly processed

オゾン層を破壊する (Ozonsou wo hakai suru) : destroy the ozone layer

Some Grammar structures found in category: environment in Japanese newspapers

Sentence 1

(N, Vる) + とともに :with something, with somebody

ストローやレジ袋など使い捨てのプラスチック製品の使用を削減するとともにライフスタイルの転換や技術革新の推進を図ることが重要だとしています。

Sutoroo ya rejifukuro nado tsukaisute no purasuchikku seihin no shiyou wo sakugen suruto tomoni raifusutairu no tenkan ya gijutsu kakushin no suishin wo hakaru koto ga juuyou da to shite imasu.

Along with reducing the use of disposable plastic products such as straws or shopping bags, it is also important to promote technical innovation and make lifestyle changes.

Sentence 2

(Vる, Vない) + ことにしている : make it a rule to do

違法なごみの持ち込みを厳しく取り締まることにしています。

Ihouna gomi no mochikomi wo kibishiku torishimaru koto ni shiteimasu.

We always try to strictly control the bringing in of illegal waste.

Sentence 3

N から N にかけて : from… to

カナダ政府によりますと、2013年から2014年にかけて、カナダの業者が「リサイクル可能なプラスチック」として届け出たコンテナをフィリピンに輸出しましたが、実際にはプラスチックや金属、さらに家庭からのゴミだったということです。

Kanada seifu ni yorimasu to, 2013 nen kara 2014 nen ni kakete, Kanada no gyousha ga “risaikuru kanouna purasuchikku” to shite todokedeta kontena wo firipin ni yushutsu shimashita ga, jissai ni wa purasuchikku ya kinzoku, sarani katei kara no gomidatta to iu koto desu.

According to the Canadian government, from 2013 to 2014, Canadian producers exported containers that were reported as “recyclable plastic” to the Philippines, but in fact they were plastics, metals and even household waste.

Sentence 4

については : Regarding, about…

プラスチックのゴミについては、最大の受け入れ先だった中国が去年、輸入禁止に踏み切り、さらにほかの国々も輸入規制を強化し、ゴミの処分を輸出に頼ってきた大量消費国は対応に苦慮しています。

Purasuchikku no gominitsuite wa, saidai no ukeire saki datta Chuugoku ga kyonen, yunyuu kinshi ni fumikiri, sarani hoka no kuniguni mo yunyuu kisei wo kyouka shi, gomi no shobun wo yushutsu ni tayotte kita tairyou shouhikoku wa taiou ni kuryo shite imasu.

Regarding plastic waste, China, the most receiving place, decided to ban imports last year, in addition, the other countries also tightening import regulations, while mass consumption countries that have depend on exports for waste disposal are struggling to dealing with this.

Sentence 5

N を通じて : do something through/via something

同盟はNGO(非政府組織)や個々の企業活動を通じて、プラスチックごみ対策に10億ドル(約1100億円)を投じると約束した。

Doumei wa ngo (hiseifusoshiki) ya koko no kigyou katsudou wo tsuujite, purasuchikku gomi taisaku ni 10 oku doru (yaku 1100 oku en) o toujiru to yakusoku shita.

Through NGOs (non-governmental organizations) and individual enterprise activities, the Allies have promised to invest $1 billion (about ¥110 billion) to treat plastic waste.

Practice reading Japanese newspaper on environment

Let’s practice reading news on environment on Kankyou Business!

Title

セブンイレブンで回収されたペットボトル、コカ・コーラの製品にリサイクル

Sebun irebun de kaishū sa reta pettobotoru, koka kōra no seihin ni risaikuru

Recycling into Coca-Cola products from plastic bottles collected at Seven Eleven

Content

日本コカ・コーラ(東京都渋谷区)とセブン&アイ・ホールディングス(東京都千代田区)は6月5日、セブン&アイグループ店頭で回収したペットボトルをリサイクルした完全循環型ペットボトル使用の飲料を6月10日より順次、セブン&アイグループ各店舗で発売すると発表した。

Nihon koka koora (toukyouto shibuyaku) to sebun& ai hoorudingusu (toukyouto chiyodaku) wa 6 gatsu 5 nichi, Sebun & aiguruupu tentou de kaishuu shita pettobotoru wo risaikuru shita kanzen junkangata pettobotoru shiyou no inryou wo 6 gatsu 10 nichi yori junji, Sebun & ai guruupu kaku tenpo de hatsubai suru to happyou shita.

On June 5, Japanese Cocacola (Shibuya District, Tokyo) and Seven & i Holdings (Chiyoda District, Tokyo) announced that, from June 10, Seven & i Group stores will sell drinks that use recycled plastic bottles from plastic bottles collected at Seven & i Group’s stalls.

このペットボトルの原料は、回収されたペットボトルを粉砕して再資源化した再生PET樹脂のみ。

Kono pettobotoru no genryou wa, kaishuu sa reta pettobotoru wo funsai shite saishigenka shita saisei petto jushi nomi.

The material of this plastic bottle is composed of recycled PET plastic that has been recycled by crushing the collected plastic bottle.

同ペットボトルを使用するのは、2017年5月に発売した両社の共同企画商品「一(はじめ)緑茶 一日一本」(機能性表示食品)のリニューアル飲料。

Dō pettobotoru o shiyou suru no wa, 2017 nen 5 tsuki ni hatsubai shita ryousha no kyōdō kikaku shōhin “ichi (hajime) ryokucha Hitoichi Ippon” (kinō-sei hyōji shokuhin) no rinyuuaru inryou.

Drinks using this plastic bottle are refreshed drinks: Hajime Ryokucha, which is a product of the joint project of two companies, was sold in May 2017.

容量は500mlで、価格は118円(消費税抜き)。

Youryou wa 500 ml de, kakaku wa 118 en (shouhizei nuki).

With a volume of 500ml, the selling price will be 118 yen (excluding consumption tax).

全国のセブン‐イレブンやイトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークマート、そごう・西武のセブン&アイグループ約21,400店(2019年5月末)にて順次発売する。

Zenkoku no Sebun ‐ irebun ya itouyoukadou, youkubenimaru, youkumaato, Sogou Seibu no Sebun & aiguruupu yaku 21, 400 mise (2019 nen 5 getsumatsu) nite junji hatsubai suru.

The products will be released in turn (at the end of May 2019) at about 21400 Seven Eleven stores, York Mart, York Benimaru, Ito Yokado and Seven & I Group of Sogo Seibu nationwide.

Above is the content of the article: Learn to read Japanese newspaper on Environment. If the habit of reading Japanese newspaper is maintained for a long time, surely your Japanese language proficiency will be enhanced. Wish you all the best for your study!

See more similar article in category : learn to read Japanese newspaper

Stay with us on :
Facebook - Twitter - Pinterest - Reddit

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!